ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ i ŚWIĘTO SZTANDARU

 

              

 

 

14 października to jedna /poza rozpoczęciem wakacji!!!/ z najważniejszych dat w kalendarzu roku szkolnego.

ŚWIĘTO EDUKACJI  NARODOWEJ

Święto szkół i placówek oświatowych. Święto pracowników resortu oświaty.

Dla społeczności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach 14 października ma jeszcze jeden szczególny wymiar – jest bowiem             

                                   ŚWIĘTEM SZTANDARU MOW-Puławy

10 lat temu - 5 października 2012 r. -  w dniu obchodu jubileuszu 50-lecia istnienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach otrzymaliśmy szczególny dar – swój SZTANDAR.

Sztandar stał się znakiem zjednoczenia społeczności ośrodka pod jednym celem, który chcemy realizować.  Jest symbolem szczytnych, najważniejszych wartości ideowych i duchowych. Jest symbolem treści misji naszej placówki, która brzmi niezmiennie od 60 lat:

„Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach jest placówką resocjalizacyjną dla chłopców, w której podopieczni uczą się odkrywać i rozwijać swoje talenty, mierzyć się z porażkami, przezwyciężać trudności, czerpać zadowolenie z własnej pracy.

To miejsce, w którym wychowankowie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uświadamiają sobie prawne skutki podejmowanych decyzji. Przygotują się do odpowiedzialnego, dorosłego życia.

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy MOW w Puławach organizują proces nauczania i wychowania tak, by wspierać rodziców wychowanków w wielostronnym wychowaniu, uwzględniającym harmonijny rozwój intelektualny i duchowy ich dzieci.

Placówka przygotowuje wychowanków do aktywnego, zgodnego z normami moralnymi i prawnymi, udziału w życiu społecznym, do odpowiedzialnego korzystania z samodzielności. Zapewnia wszechstronną pomoc w osiągnięciu dojrzałości i nabyciu umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

Misją ośrodka jest tworzenie jak najlepszych warunków opieki i wychowania dla chłopców, którzy z różnych względów popadli w konflikt z prawem i w większości pozbawieni są właściwej opieki oraz wsparcia ze strony domu rodzinnego”.

 

Treść zobowiązania, duma i emocje, jakie towarzyszyły społeczności ośrodka w chwili przyjęcia sztandaru pozostały w nas i urzeczywistniają się w naszej codziennej pracy. Dzielimy się nimi z naszymi wychowankami wraz z rozpoczęciem  kolejnego roku szkolnego przez celebrowanie wprowadzonego w ceremoniał placówki ŚWIĘTA SZTANDARU

         MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w PUŁAWACH.

Głównym elementem ceremoniału jest uroczyste ślubowanie wychowanków przyjętych do ośrodka w trakcie nowego roku szkolnego.

14.10.2022 r. w obecności wszystkich obecnych na uroczystościach Dnia Nauczyciela  nowi wychowankowie złożyli  zobowiązanie wierności wartościom jakie Sztandar MOW-Puławy symbolizuje przez uroczysty akt ślubowania:

"My wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach w obecności wszystkich tu zebranych uroczyście ŚLUBUJEMY:

  - rzetelnie pracować i uczyć się

ŚLUBUJEMY!

  - zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać do własnego rozwoju

ŚLUBUJEMY!

  - szanować obowiązujące normy moralne i zasady współżycia społecznego

ŚLUBUJEMY!

  - wyrabiać w sobie odpowiedzialność, uczciwość, silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę, i prawdomówność

ŚLUBUJEMY!

   - dbać o dobre imię ośrodka, a godnym zachowaniem pogłębiać szacunek do wartości patriotycznych i miłość do Ojczyzny

 ŚLUBUJEMY!

Tym aktem ślubowania wychowankowie zostali przyjęci do społeczności naszego ośrodka. Od swoich wychowawców usłyszeli również:

"chcemy, aby treść złożonego przed chwilą ślubowania na wartości Sztandaru kształtowała od tej chwili Wasze postawy i zachowania w trakcie pobytu w naszej placówce. Bądźcie wierni temu zobowiązaniu, bądźcie wierni wartościom jakie Sztandar symbolizuje również wtedy, gdy staniecie się ludźmi dorosłymi!".

 

 

 

 

 

 

Święto Edukacji Narodowej stało się także okazją do przekazania Pracownikom ośrodka wielu ciepłych słów zarówno od samego Dyrektora MOW-Puławy, jak i od instytucji zewnętrznych. Były też okolicznościowe nagrody i podziękowania.

 

 

Uroczystości uświetniła część artystyczna w wykonaniu wychowanków  przygotowana przez P. Grażynę Jasiakiewicz, P. Anetę Czerniak i P. Wiolettę Miszczak.

 

 

 

 

 

Ostatnim akcentem uroczystości  w r. sz. 2022/2023 było odczytanie podziękowań wychowanków jakie przekazali w tym szczególnym dniu swoim wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom ośrodka w formie okolicznościowych laurek:

"Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wszystkie starania, troskę i trud jakie wkładacie Państwo w nasze wychowanie i przygotowanie do życia.

Dziękujemy za to, że zawsze – w dobrej czy złej chwili – możemy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Nie zawsze rozumiemy co kryje się w pojęciu "dobre i korzystne dla nas".

Nie zawsze potrafimy odszukać mądrość Waszych działań wobec nas.

Nie zawsze umiemy docenić Waszą ogromną życzliwość i troskę o nas, ale z dnia na dzień – bardziej czujemy niż rozumiemy – że dzięki Waszym wysiłkom, Waszej cierpliwości i wytrwałości zmienia się nasze życie, nasze postawy, nasze myślenie i perspektywy.

Stajemy się dzięki Wam ludźmi przygotowanymi do dobrego, godnego życia w społeczeństwie.

I chociaż niejednokrotnie buntujemy się, na pozór odrzucamy wszystko co nam pragniecie ofiarować i pokazujemy, że sami jesteśmy najważniejsi i nieomylni – doskonale wiemy, że to Wasze zatroskanie o nas i Wasza determinacja  budują nas, są jedyną szansą i pozytywną perspektywą życia!!!!!

Dziś po prostu – DZIĘKUJEMY!!!!!!!

 

Akademia zakończyła się niezwykle interesującym cytatem, który na następne 365 dni /czyli do następnego Dnia Nauczyciela/ będzie odzwierciedlał istotę pracy nauczycieli – wychowawców:

"Nauczyciele musza iść do pracy dobrze odżywieni,

aby móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub zwykłych krzewów wiedzy

na ziemiach w większości przypadków będących raczej jałowym ugorem

niż żyznym czarnoziemem".  /Sokrates/

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!

 

autor tekstu – wychowawca Anna Nikodemska

zdjęcia – wychowawca Dominika Grabowska