Ewaluacja zewnętrzna

     W dniach 11 - 17.06.2013 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w Gimnazjum Specjalnym Nr 9 w Puławach. Badania przeprowadził zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
     W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - od dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
     Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
 • poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
 • poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
 • poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
 • poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

    

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono:

 1. W ośrodku podejmuje się różnorodne działania realizujące przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcję pracy, działania te podlegają analizie i modyfikacjom, ale sama koncepcja nie jest analizowana.
 2. Realizowane w szkole programy nauczania umożliwiają realizację podstawy programowej, a niektóre rozwiązania programowe mają walory nowatorskie.
 3. Realizowane procesy edukacyjne podlegają analizom i modyfikacjom, które są efektem wspólnie podejmowanych decyzji.
 4. W szkole obowiązują jasno określone zasady zachowania i postępowania, ale uczniowie nie uczestniczą w tworzeniu obowiązujących norm, chociaż rozwój samorządności jest jednym z założeń przyjętej koncepcji.
 5. W szkole wspomaga się indywidualny rozwój każdego ucznia, monitoruje się jego osiągnięcia i promuje sukcesy.
 6. Kierunki współpracy szkoły z instytucjami ze środowiska lokalnego wynikają z potrzeb środowiska i uczniów. Podejmowane inicjatywy korzystnie wpływają na rozwój uczniów i powodują zmiany w ich zachowaniu.
 7. Szkoła podejmuje szereg działań promujących wartość edukacji wśród swoich uczniów, umożliwiając im rozwój zainteresowań i odniesienie sukcesu.
 8. Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, stanowi bardzo duże wsparcie w wychowaniu oraz wspiera w budowaniu pozytywnego wizerunku rodzica.


Wyniki ewaluacji:

 

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

 

 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

C


Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

B


Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B


Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B


Kształtuje się postawy uczniów

C


Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnychB


Obszar: Środowisko

 

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

B


Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B


Promowana jest wartość edukacji

B


Rodzice są partnerami szkoły

A

     

     Szczegółowy raport znajduje się na stronie internetowej www.npseo.pl