Koło rekreacyjno ? turystyczne

Turystyka jest to forma rekreacji ruchowej mająca na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb młodego pokolenia. Dzięki niej młodzież poznaje lepiej siebie, kształtuje charakter rozwija swoje zainteresowania i zamiłowania.

 

Założenia organizacyjne:

Program koła turystyczno ? krajoznawczego jest realizowany podczas udział w imprezach turystycznych wycieczkach, rajdach, podczas zajęć pozalekcyjnych i zajęć wychowania fizycznego.

 

Cele ogólne:

 1. Rozbudzenie zainteresowania turystyką, 
 2. Kształtowanie zachowań proekologicznych, 
 3. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, 
 4. Nabywanie umiejętności pracy w zespole, budowanie więzi koleżeńskich

 

Cele szczegółowe:

 • Poznawanie własnego regionu w tym dziedzictwa kulturowego jako części Polski i Europy, 
 • Przygotowanie do dojrzałego życia poprzez wykorzystanie walorów środowiska geograficznego dla potrzeb człowieka, 
 • Kształcenie umiejętności obserwacji terenowych w szczególności odczytywania i interpretowania różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, 
 • Kształcenie nawyków w prawidłowym wykorzystaniu walorów środowiska geograficznego dla życia człowieka, 
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii rozwoju turystyki i krajoznawstwa, 
 • Zdobycie umiejętności organizowania wycieczek, rajdów, imprez turystycznych, 
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym 
 • Mobilizowanie uczniów do korzystania z literatury fachowej (posługiwanie się przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy), 
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i radzenia sobie w życiowych zaskakujących sytuacjach, 
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, przyrody i otaczającego świata, 
 • Wzmocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne przebywanie i pokonywanie trudności - integracja grupy 
 • Zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki, 
 • Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, wyrabianie sprawności fizycznej oraz ochrony zdrowia, 
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów.