Koło dziennikarskie

Koło Dziennikarskie MOW Puławy prowadzone przez Wychowawczynię Iwonę Latańską w oparciu o program autorski.

Podstawowym założeniem działania Koła Dziennikarskiego jest zainteresowanie wychowanków czytelnictwem, słowem pisanym i językiem polskim, rozwijanie słownictwa, zachęcenie do twórczości literackiej i próba zabawy w dziennikarstwo – głównie poprzez przeprowadzanie wywiadów, ankietowanie, badanie rynku, zbieranie interesujących tematów, redagowanie notatek o bieżących wydarzeniach, próby komentarzy.

Cele ogólne

Głównym zadaniem programu jest eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego wychowanków poprzez:

 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności wychowanków.
 • Przeciwdziałanie negacji działań społecznych.
 • Twórcze wykorzystanie czasu wolnego.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu dziennikarstwa.
 • Wydawanie gazety.

Cele szczegółowe

 • Poznanie specyfiki pracy redaktorskiej.
 • Nabycie umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Poznanie gatunków dziennikarskich.
 • Rozwijanie i poznawanie własnych zainteresowań i specjalności.
 • Kształcenie umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania materiałów.
 • Bogacenie słownictwa i rozwój umiejętności pisania tekstów.
 • Kształtowanie spostrzegawczości i pomysłowości w pracy redakcyjnej.
 • Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów z rozmówcami, przeprowadzania badania opinii, ankiet, wywiadów.
 • Wyrabianie poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 • Uczenie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowa.
 • Uczenie odporności na krytykę i stres.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków technicznych – dyktafon, komputer.
 • Nawiązanie kontaktów z innymi redakcjami gazetek.

Metody i formy pracy

Podstawowe formy pracy:

 • Indywidualna – samodzielne zbieranie materiałów, opracowanie, pisanie
 • Zbiorowa – narady redakcyjne

Główne metody stosowane w pracy z dziennikarzami:

 • Dyskusja
 • Burza mózgów
 • Instrukcja
 • Wykład
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Praca z tekstem.
 • Praca przy komputerze
 • Praca w grupach
 • Prezentacja
 • Wywiad
 • Sondaż

Treści kształcenia

Tematyka zajęć i zagadnienia:

 • Zespół redakcyjny
  • Organizacja pracy redakcji
  • Formy współpracy
  • Sposoby komunikacji
  • Podział zadań w zespole
  • Własne logo, identyfikatory
  • Regulamin pracy dziennikarskiej
 • Dziennikarskie formy wypowiedzi
  • Poznanie słownictwa - żargon dziennikarski
  • Felieton
  • Komentarz
  • Esej
  • Informacja prasowa
  • List otwarty
  • Reportaż
  • Sprawozdanie
  • Sondaż
  • Wywiad
  • Korespondencja i polemika
 • Praca dziennikarza
  • Redagowanie tekstów
  • Poszukiwanie i wybór tematów
  • Opracowanie ankiet i kwestionariuszy wywiadów
  • Organizacja pracy własnej
  • Obserwacja wydarzeń
  • Dyskusja nad tekstem
 • Redagowanie gazetki
  • Przydział zadań
  • Wybór tematów
  • Pisanie artykułów
  • Korekta tekstów
  • Sporządzenie wydruku wstępnego
  • Składanie stron gazety
  • Układ graficzny stron
 • Wykorzystanie środków technicznych
  • Posługiwanie się dyktafonem
  • Posługiwanie się aparatem fotograficznym
  • Praca w edytorach tekstu
  • Komputerowa obróbka zdjęć
  • Powielanie gazetki na kserokopiarce
 • Współpraca ze środowiskiem
  • Dystrybucja gazety
  • Współpraca z redakcjami szkolnymi
  • Korespondencja z czytelnikami
  • Pozyskiwanie sponsorów
  • Udostępnienie gazety na stronach internetowych mow.pulawy.pl