O nas

Trochę historii 
      Placówki opiekuńcze organizowane były niegdyś przez stowarzyszenia dobroczynne, organizacje społeczne, zakony. Warunki materialne wychowanków jak i personelu były zależne od akcji charytatywnych. W XIX wieku w Warszawie powstają pierwsze szkoły i zakłady specjalne dla dzieci głuchych. Pierwszy zakład dla nieletnich przestępców powstaje w 1988 roku w Studzieńcu. W 1924 roku powstało pierwsze czasopismo pt. "Szkoła specjalna" poświęcony szkolnictwu specjalnemu. Założyła je i redagowała Maria Grzegorzewska - pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego - twórca szkolnictwa specjalnego w Polsce.

      W okresie międzywojennym szkolnictwo specjalne na lubelszczyźnie było bardzo słabo rozwinięte. W owym czasie na terenie województwa istniało zaledwie 5 małych szkół specjalnych. Dzieci wymagające specjalnej troski znalazły się pod szczególną opieką dopiero po II wojnie światowej. W styczniu 1945 roku otwarto w Lublinie pierwszą szkołę specjalną dla dzieci umysłowo upośledzonych. Z roku na rok powstawały w okręgu lubelskim nowe szkoły specjalne i zakłady wychowawcze. Rozwój szkolnictwa specjalnego na lubelszczyźnie należy w dużej mierze zawdzięczać pierwszemu po wojnie inspektorowi szkolnemu, a po reorganizacji oświaty - starszemu wizytatorowi Kuratorium Okręgu Szkolnego w  Lublinie - panu Piotrowi Prussowi. Poświęcił się on bez reszty dla dobra dzieci ułomnych i odbiegających zachowaniem od przyjętych norm moralnych.

      Do 1962 roku w województwie lubelskim nie było ani jednego zakładu wychowawczego dla dzieci społecznie niedostosowanych. Dzięki staraniom Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie oraz pana Piotra Prussa zdecydowano zlokalizować taki zakład w Puławach i nadać mu nazwę Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. Nazwa placówki na przestrzeni lat ulegała zmianie: Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (1968 r.), a od 1994 roku  funkcjonuje jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

    Budowa zakładu przebiegała prawie równolegle z budową zakładów azotowych. Lokalizacja zakładów azotowych w Puławach jak i lokalizacja Zakładu Wychowawczego dla młodocianych przestępców wzbudzały wiele niechęci i doczekały się wielu oficjalnych protestów. Dumne z zabytków, bujnej zieleni, spokojne ? zwane miastem, emerytów i zakochanych. Puławy nie chciały przyjąć nowych "przybyszów": truciciela środowiska naturalnego człowieka zakładów azotowych oraz zagrażających bezpieczeństwu Puław chłopców "chuliganów, złodziei, przestępców". Mimo to jeden i drugi zakład należało gdzieś umieścić i zrealizowany pierwotny plan. 3 października 1959 roku odbyło się w Puławach uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu. Po trzech latach, w dniu 6 października 1962 roku przekazano władzom oświatowym kompletnie wyposażony zakład, jeden z najpiękniejszych obiektów w Polsce, wybudowany wówczas kosztem 15 200 złotych. Klucze wręczono pierwszemu dyrektorowi zakładu panu mgr Tadeuszowi Marcowi.

      Pierwszy wychowanek przybył do ośrodka 26 października 1962 roku. Przybycie pierwszego wychowanka było początkiem wielkiej próby umiejętności wychowawców, właściwego ich przygotowania do trudnej pracy. W pierwszym roku szkolnym funkcjonowania zakładu wychowawczego przebywało 70 wychowanków. Na przestrzeni 46 lat funkcjonowania placówki kadra pedagogiczna otoczyła opieką 2500 wychowanków.

      Piękny pawilonowo rozmieszczony kompleks budynków położony jest w północno - wschodniej części Puław, zwanej potocznie "za torami". Ośrodek wkomponowany jest w las o starym drzewostanie.

 

 

Ośrodek dzisiaj 

      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach jest placówką resocjalizacyjną dla młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnych metod nauczania i wychowania. Głównym celem działalności kadry pedagogicznej jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim wychowanków, zmierzające do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania ośrodka realizowane są w następujących obszarach:

- profilaktyczno - wychowawczym,
- edukacyjnym,
- terapeutycznym,
- resocjalizacyjnym.

      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach jest placówką przeznaczoną dla chłopców od 13 do 18 roku życia, działającą we wszystkie dni w roku, która zapewnia swoim podopiecznym:

- opiekę całodobową, wychowanie i terapię,
- naukę i możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych,
- pomoc w usamodzielnieniu się.

 

 

W MOW funkcjonują szkoły:

  • szkoła podstawowa specjalna (klasa VII i VIII);
  • szkoła branżowa I stopnia specjalna o kierunku: ślusarz, spawacz.

      Oferta edukacyjna ośrodka obejmuje naukę w gimnazjum specjalnym przygotowującym do pracy zawodowej w kierunkach: ślusarz, stolarz. Po ukończeniu gimnazjum młodzież ma możliwość kontynuowania nauki w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej o kierunku ślusarz z możliwością poszerzenia kwalifikacji zawodowych o uprawnienia w zawodzie spawacz. Ośrodek dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki spawania, które pozostają pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pracownie te spełniają europejskie normy spawalnicze TUV.

    Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w procesie edukacji kładzie szczególny nacisk na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i dostosowaniu kierunków tego kształcenia do wymogów nowoczesnego rynku pracy.

     W przygotowaniu naszej młodzieży do samodzielności zawodowych staramy się łączyć teorię z wykonywaniem konkretnych zadań wynikających z realizacji zleceń wypływających ze środowiska lokalnego. Prace ślusarsko - spawalnicze wykonywane przez naszych wychowanków cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród zleceniodawców. Młodzież przebywająca w ośrodku pogłębia nabyte umiejętności podczas procesu kształcenia, na zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z zakresu obróbki plastycznej, kowalstwa artystycznego oraz metaloplastyki.

     Ośrodek dysponuje pracowniami zajęć praktycznych, 3 nowocześnie urządzonymi pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną oraz kompleksem 3 boisk sportowych.

 

Świadczone usługi: 

  • wynajmowanie i użyczanie sali gimnastycznej oraz pracowni komputerowych na szkolenia i kursy, 
  • usługi ślusarsko - remontowe (wykonywanie i naprawa ogrodzeń, usługi spawalnicze, tokarskie i stolarskie).

 

Misja placówki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach jest placówką, która:
- wspiera i akceptuje wychowanka takiego jak jest, a następnie zapewnia mu opiekę wychowawczą i psychologiczną jako dziecku specjalnej troski, odbiegającemu od normy społecznej,
- kształci młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na dwóch etapach edukacyjnych: gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej,
- zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju wzmacniając pozytywne strony wychowanka w oparciu o pełną indywidualizację,
- realizuje program resocjalizacyjno - wychowawczy oraz profilaktyczny w oparciu o diagnozę środowiska uczniów,
- rozwija szczególne uzdolnienia wychowanków niedostosowanych społecznie w oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
- przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

Wizja naszej placówki:

     W pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zmierzać będziemy do zintegrowania całej społeczności placówki wokół realizacji wspólnych zadań, z zachowaniem i poszanowaniem specyfiki każdego z działów.

     Nasza placówka zawsze będzie miejscem, w którym każdego wychowanka traktuje się podmiotowo, aby umożliwić uruchomienie jego energii życiowej i jego duchowny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.
     W oparciu o fundamentalne wartości, jakimi są: prawda, wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, miłość, szacunek, szczerość nasza placówka będzie realizować swoje posłannictwo, a jest nim pełna i wszechstronna społeczna readaptacja nieletniego.

     Chcemy, aby nasi wychowankowie:
1. opuszczając placówkę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w Modelu Absolwenta,
2. mieli świadomość użyteczności wiadomości i umiejętności zdobytych w trakcie pobytu w placówce,
3. dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,
4. systematycznie pracowali nad własnym rozwojem - posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,
5. odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,
6. aktywnie uczestniczyli w życiu placówki, identyfikując się z jej tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy, współdziałania,
7. znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nim więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń,
8. propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez poszanowanie ładu prawnego, właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,
9. cechowali się tolerancją i empatią,
10. przygotowywali się sumiennie do pełnienia w przyszłości ważnych ról społecznych,
11. funkcjonowali aktywnie na lokalnym rynku pracy,
12. posiadali odpowiednie kwalifikacje, poczucie własnej wartości umożliwiające uczestnictwo w europejskim rynku pracy.