Szkoła

„NOWOCZESNE CENTRA EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE PUŁAWSKIM”

  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach bierze udział w projekcie:

 „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

 

     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r.

Beneficjent: Powiat Puławski.

Wartość Projektu:  1 565 961,18 zł.

Dofinansowanie UE: 1 331 067,00 zł.

Wkład własny Powiatu Puławskiego: 156 608,13 zł.

Budżet Państwa: 78 286,05 zł.

Celem projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija " jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z Powiatu Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego do 30. IX. 2019 r.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do IX. 2019 r,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
  • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
  • poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.

 

     Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

 _____________________________________________________________________________________________

      Celem funkcjonowania szkół w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest wychowanie i kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach funkcjonują:

   Szkoła Podstawowa Nr 13 (klasy 7 i 8) przysposabiająca do pracy w zawodzie ślusarz.

   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 o kierunku: ślusarz, spawacz (klasa 1 i 2).

 

Zadania szkół w MOW Puławy:

1.       Stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności;

2.       Zapewnienie im pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego zgodnie
z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej;

3.       Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych;

4.       Realizacja założeń programu wychowawczo - profilaktycznego;

5.       Kształtowanie uniwersalnych wartości wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz

samorządności uczniów;

6.       Wyposażenie uczniów w odpowiednie kompetencje w zakresie wiedzy ogólnej
i zawodowej;

7.       Przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy;

8.      Rozbudzenie w uczniach ambicji podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podwyższanie poziomu wykształcenia;

9.       Zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

10.   Poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i szeroko pojętą profilaktyką;

11.   Tworzenie warunków do wyrównywania braków edukacyjnych;

12.   Umożliwianie dokonania właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

13.   Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwa;

14. Stwarzanie uczniom warunków do rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych;

15.   Kształtowanie umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

    Oferta edukacyjna szkól w MOW w Puławach obejmuje naukę w szkole podstawowej przygotowującej do pracy zawodowej w kierunkach: ślusarz, stolarz. Po ukończeniu szkoły podstawowej  młodzież ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia o kierunku ślusarz z możliwością poszerzenia kwalifikacji zawodowych o uprawnienia w zawodzie spawacz. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mają opóźnienia edukacyjne, mogą skorzystać z procesu rekwalifikacji (w ciągu jednego roku szkolnego mogą zrealizować dwie klasy). Ośrodek dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki spawania, które pozostają pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pracownie te spełniają europejskie normy spawalnicze TUV.

   

  Szkoła ma uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ślusarz (kwalifikacja M 20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i narzędzi) .

  W procesie edukacji kładziemy szczególny nacisk na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i dostosowanie kierunków tego kształcenia do wymogów obecnego rynku pracy. W przygotowaniu naszej młodzieży do samodzielności zawodowej staramy się łączyć teorię z praktyką. Prace ślusarsko – spawalnicze wykonywane przez naszych wychowanków cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród zleceniodawców. Uczniowie naszych szkół biorą udział w konkursach metaloplastyki na terenie powiatu i poza nim, odnosząc liczne sukcesy. W roku szkolnym 2014/15 praca naszego wychowanka zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.

 

     W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do odnalezienia się na rynku pracy, szkoła na stałe współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach oraz lokalnymi zakładami pracy. Szczególnie ścisła jest współpraca z Zakładami Azotowymi „Puławy” oraz Mostostalem Puławy, który przejął patronat nad naszą szkołą.

     W ramach zajęć z przedmiotów Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o Społeczeństwie i Doradztwo Zawodowe uczniowie zdobywają podstawowe informacje o rynku pracy, uczą się  pisać dokumenty aplikacyjne oraz odbywają spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, banków. Młodzież uczestniczy także w corocznych Powiatowych Targach Pracy. Ponadto wychowankowie korzystają w szkole z poradnictwa zawodowego prowadzonego przez wykwalifikowanego doradcę.

     W szkole prowadzone jest poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, psychoedukacja i socjoterapia dla uczniów w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

Na terenie szkoły odbywają się cykliczne imprezy:

    Rajdy górskie  organizowane przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji,

   Imprezy integracyjno – rekreacyjne – wycieczki, rajdy, zawody wędkarskie, turnieje gier logicznych.

   Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

  Wycieczki zawodowe do okolicznych firm i zakładów pracy,

  Akademie okolicznościowe,

  Konkursy tematyczne z poszczególnych przedmiotów: metaloplastyki i umiejętności zawodowych

  Imprezy sportowe.

 

Organizujemy:

1.       Półfinały Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym,

2.       Mistrzostwa Polski MOW w szóstkach piłkarskich na boiskach trawiastych,

3.       Eliminacje Halowych Mistrzostw Polski MOW w piłce nożnej,

4.       Wewnątrzszkolne turnieje sportowe.

 

Bierzemy udział w:

1.       Mistrzostwach Polski MOW w halowej piłce nożnej,

2.       Mistrzostwach Polski MOW w grach logicznych „Abalone”,

3.       Mistrzostwach MOW w wędkarstwie spławikowym,

4.       Biegach Ulicznych o  Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego,

5.       Powiatowych Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej i kulowej.

 

     Uczniowie mają  możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych - wyrównawczych pogłębiających umiejętności nabyte podczas procesu kształcenia  pozalekcyjnych. Należą do nich działające w szkole i cieszące się popularnością wśród uczniów koła zainteresowań:

       Koło zajęć praktycznych (wykonywanie prac z metaloplastyki, pogłębianie zainteresowań zawodowych, rozwijanie umiejętności praktycznych, udział w konkursach),

 

       Klub Gier Planszowych (propagowanie gier planszowych, logicznych, kreatywne spędzanie wolnego czasu, wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego młodzieży, integracja uczniów, udział w imprezach pozaszkolnych – Falkon, Lubelskie Dni Fantastyki, MANTIKORA,

 

       Koło rekreacyjno-turystyczne (udział w imprezach turystycznych, wycieczkach, rajdach, rozbudzenie zainteresowania turystyką, kształtowanie zachowań proekologicznych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, nabywanie umiejętności pracy w zespole, budowanie więzi koleżeńskich,

 

       Koło fotograficzne - dokumentowanie i archiwizacja fotograficzna ważnych wydarzeń z życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, rozbudzanie zainteresowań związanych z fotografią, aktywne uczestnictwo w imprezach okolicznościowych,

 

       Koło sportowe - podnoszenie sprawność fizycznej, kształtowanie charakteru, relacji pełnych zaufania, poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności, w ramach koła odbywają się sportowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane są rozgrywki sportowe i imprezy okolicznościowe,

 

       Dyskusyjny Klub Filmowy – rozwijanie zainteresowań filmowych uczniów, wychowanie poprzez zapoznanie z filmami o tematyce profilaktycznej, społecznej i terapeutycznej.

 

 

 

       „Kto czyta książki – żyje podwójnie”

 

                                                               Umberto Eco

 

 

Biblioteka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego składa się z: 

WYPOŻYCZALNI z księgozbiorem podręcznym i zbiorami czasopism:
CZYTELNI ze stanowiskami do pracy samodzielnej:
CENTRUM MULTIMEDIALNEGO  (SCI) z 5 stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym.

 

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz rozwija zamiłowania czytelnicze uczniów. Ma zadanie usprawnić procesy efektywnego uczenia się. Jest warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela. W bibliotece organizowane są konkursy wiedzy, czytelnicze, wystawy i gazetki tematyczne.

 

  

Cele biblioteki:

- biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego (krytycznego) i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,

- podejmowania działań z zakresu biblioterapii.

 

 ZBIORY BIBLIOTEKI
Księgozbiór główny – 6033 woluminów
Zbiory audiowizualne

 

W bibliotece:
• Informacja zawsze pod ręką
• Wypożyczysz książki
• Chętnie cię widzimy!

 

Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz Aneta Czerniak. 

                                                           

                                                         „Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron

                                                                                        przed większością przykrości życia codziennego.”                                                                                                                                 William Somerset Maugham