WIZJA

Wizja funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Aleksandra Kamińskiego w Puławach

Wizja funkcjonowania młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinna uwzględniać analizę priorytetów, wynikających ze specyfiki placówki oraz potrzeb wychowanków aktualnie w niej przebywających:
a) Rozwój wychowanków
– wspieranie potencjału rozwojowego wychowanków i dbanie o jak najlepsze efekty edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb, problemów, trudności i sytuacji życiowej;
– wieloaspektowa diagnoza w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz wykorzystanie wyników podczas wdrażania zmian w prowadzonych działaniach dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych;
– w oparciu o wieloaspektową diagnozę funkcjonowania wychowanków opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;
– ocena skuteczności działań edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych oraz wykorzystywanie jej wyników do dalszego planowania oddziaływań mających na celu rozwój wychowanków i podnoszenie efektywności działań nauczycieli i wychowawców;
– wdrażanie wychowanków do aktywności poprzez włączanie do uczestnictwa w ofercie zajęć, umożliwiających nabywanie kompetencji społecznych, pozytywnych doświadczeń, rozwoju zainteresowań własnych oraz do udziału w życiu placówki poprzez organizację uroczystości i imprez, związanych z wydarzeniami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego;
– wzbogacenie oferty zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań zgodnie z informacją zwrotną pozyskiwaną od wychowanków, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz dostosowywaną do pojawiających się potrzeb nieletnich z uwzględnieniem indywidualnych możliwości;
– nabycie przez nieletnich wiedzy i umiejętności, określonych w podstawie programowej;
– stworzenie pozytywnego i przyjaznego klimatu społecznego, który służy przekazywaniu wartości nauki dla przyszłego życia, przełamywaniu negatywizmu szkolnego obarczonego opóźnieniem edukacyjnym i dzięki temu kreowanie możliwości powrót do nauki szkolnej;
– monitorowanie procesu zdobywania wiedzy i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem wniosków prowadzonej systematycznie analizy wyników egzaminów próbnych i końcowych, jak również z badań diagnostycznych;
– stwarzanie przez nauczycieli i wychowawców sytuacji, które zachęcą nieletnich do podejmowania różnorodnych aktywności, zgodnie z ich możliwościami a w szczególności do rozwijania postaw proaktywnych i samorządności.
b) Bezpieczeństwo nieletnich
– podejmowanie działań zapewniających wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne;
– budowanie relacji miedzy wszystkimi członkami społeczności placówki w oparciu o otwartość i zaufanie;
– prowadzenie monitoringu poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków w placówce, respektowanie norm społecznych;
– ocena skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz wykorzystywanie wniosków z tej oceny do projektowania i wdrażaniu zmian, prowadzących do osiągnięcia oczekiwanych przez społeczność placówki zmian;
– podejmowanie działań wychowawczych, resocjalizacyjnych i profilaktycznych spójnych i dostosowanych do bieżących potrzeb wychowanków, ich sytuacji wychowawczej i społecznej;
– ukierunkowanie działań na eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie zachowań pożądanych, zgodnych z przyjętymi w placówce zasadami, normami i obowiązującymi regulaminami;
– powołanie w placówce koordynatora ds. bezpieczeństwa.
c) Działania opiekuńcze i wychowawcze
– podejmowanie działań, ukierunkowanych na prewencję zachowań ryzykownych, oraz organizację wszechstronnego indywidualnego, systemowego wsparcia dla wychowanków w sytuacjach trudnych, pomoc w nauce szkolnej i wyrównywaniu zaległości programowych, umożliwiając promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie edukacji;
– stosowanie różnorodnych metod pracy, współpraca ze sobą w realizacji zadań oraz doskonalenie metod i form współpracy;
– aktywne wykorzystywanie czasu nieletnich podczas pobytu w placówce.
d) Oferta edukacyjna
– funkcjonowanie szkoły podstawowej i branżowej z możliwością wyrównywania szans edukacyjnych;
– poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia zawodowego;
– organizacja zajęć dodatkowych w zakresie: kształcenia umiejętności poznawczych i interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej oraz rozwijania zainteresowań edukacyjnych i kulturowych oraz z zakresu doradztwa zawodowego.
e) Współpraca z rodzicami i opiekunami nieletnich
– podejmowanie działań zmierzających do jak najszerszego włączania rodziców i opiekunów do współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków;
– udzielanie rodzicom i opiekunom wszechstronnego wsparcia w roli wychowawczej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i sygnalizowanych problemów, wspieranie ich w zrozumieniu bieżącej sytuacji wychowawczej i osobistej ich dzieci;
– udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych;
– zachęcanie rodziców i opiekunów do udziału w działaniach statutowych ośrodka oraz wyrażania opinii o jego funkcjonowaniu;
– poszukiwanie możliwości budowania spójnego systemu działań (np.: budowania grup interdyscyplinarnych, angażujących do współpracy z placówką kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów, policjantów, inne osoby) na rzecz pomocy w korygowaniu dysfunkcji podopiecznych.
f) Kadra pedagogiczna
– zapewnianie przez kadrę pedagogiczną wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych, wykazując odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy, pogłębioną refleksję pedagogiczną, rozwój własnej osobowości w sposób zapewniający ochronę przed wypaleniem zawodowym;
– dbanie o wszechstronne dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach, budowanych w drodze otwartego współdziałania zgodnie z zasadami pracy zespołowej, w oparciu o etos pedagogiczny – konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, otwartość umożliwiająca współdziałanie, wymianę doświadczeń, wspólne podejmowanie inicjatyw, dobry klimat wychowawczy.
g) Współpraca ze społecznością lokalną
– podejmowanie działań, ukierunkowanych na nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
– dbanie o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jej osiągnięć;
– zabieganie o uzyskanie społecznej akceptacji wychowanków;
– współpraca w sposób systematyczny i celowy z instytucjami i organizacjami, działającymi w środowisku lokalnym, stale poszukując nowych możliwości na rzecz rozwoju placówki;
– podejmowanie celowej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży, odpowiednio do ich potrzeb i sytuacji społecznej;
– tworzenie warunków do autentycznego udziału rodziców i opiekunów w życiu placówki poprzez organizowanie spotkań, włączanie ich do aktywnego udziału w organizacji różnych aspektów działalności placówki;
– zapewnianie warunków do pełnej wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, wychowawcami, specjalistami a rodzicami i opiekunami za pośrednictwem strony internetowej;
– tworzenie możliwości konsultacji dla rodziców i opiekunów z pedagogiem i psychologiem, udzielanie im informacji o źródłach wsparcia w problemach i trudnościach;
– stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej i bytowej wychowanków oraz ich bieżącej sytuacji wychowawczej i społecznej poprzez kontakty z kuratorami sądowymi i sądami.
– utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami wspierającymi działalność statutową placówki (poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, właściwymi sądami oraz innymi instytucjami, także w miejscu zamieszkania wychowanków);
– współpraca z uczelniami kształcącymi na kierunkach m.in. pedagogika resocjalizacyjna, psychologia w zakresie organizacji praktyk studenckich i wolontariatu;
h) Zarządzanie placówką
Zarządzanie ośrodkiem wychowawczym, sprawność organizacyjna zespołu kierowniczego oraz wypracowany przez społeczność placówki system komunikowania, powinny zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i wypełnianie zadań statutowych zgodnie z obiektywnymi oczekiwaniami wychowanków, ich rodziców i opiekunów, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

Osiągnięcie takiego stanu rzeczy możliwe jest poprzez:
– włączanie wychowanków, ich rodziców i opiekunów oraz wszystkich pracowników do partnerskiego współdziałania w procesie podejmowania decyzji, dotyczących organizacji pracy placówki;
– dbanie o skuteczny przekaz i obieg informacji według transparentnych zasad;
– współdziałanie z uczniami, ich rodzicami i opiekunami w oparciu o transparentne zasady;
– podnoszenie efektów pracy placówki, w drodze wykorzystywania w dalszym planowaniu wyników, z prowadzonych działań w ramach ewaluacji wewnętrznej oraz uwzględnianie w planowaniu pracy placówki wniosków z analiz badań prowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
– poszukiwanie możliwości wykorzystywania przez placówkę wsparcia instytucji zewnętrznych, odpowiednio do pojawiających się potrzeb.
i) Infrastruktura placówki
– podnoszenie standardu wyposażenia i warunków lokalowych w miarę możliwości finansowych;
– poszukiwanie źródeł finansowania i pozyskiwanie funduszy na modernizacje, wyposażenie w funkcjonalne meble i sprzęty w budynku mieszkalnym, nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć oraz na rozwój działalności sportowej i kulturalnej w sposób ciągły.