Misja

Misja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Aleksandra Kamińskiego
w Puławach

Zasadniczym celem funkcjonowania takich instytucji jak ośrodek wychowawczy, jest szeroko rozumiana resocjalizacja młodzieży, będącej w konflikcie z prawem oraz nieprzestrzegającej norm społecznych. Resocjalizacja jest złożonym procesem a przy jego planowaniu należy trafnie rozpoznawać i wspierać potencjał rozwojowy nieletnich. Umożliwi to wraz z zakończeniem pobytu w placówce prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie młodego człowieka w różnych rolach społecznych. Istotnym pozostaje aby nieletni w trakcie pobytu w ośrodku zyskał kompetencje społeczne składające się z wiedzy, umiejętności, postaw oraz nastawienia motywacyjnego a także kompetencje psychologiczne, odnoszące się do wewnętrznego funkcjonowania człowieka z uwzględnieniem takich wskaźników jak poziom percepcji, emocji, motywacji, pamięci, myślenia i wyobraźni.
Oddziaływania resocjalizacyjne powinny być oparte na rozwijaniu potencjałów wychowanków, poprzez kreowanie określonych parametrów tożsamości i cech osobowości u nieletnich a także zakorzenienie ich w środowisku społecznym i kulturowym. Kompetencje te determinują dojrzałość funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych i zawodowych.
Skuteczność oddziaływań w ośrodku wychowawczym pozostaje uzależniona od perspektywy jaka zostanie przyjęta przez jego społeczność. Zasadnym pozostaje uznanie modelu adaptacji młodego człowieka do życia poza placówką a nie w niej samej. Zatem oddziaływania resocjalizacyjne winny mieć twórczy charakter i przyczyniać się do rozwijania potencjalnych zdolności u wychowanków oraz wyposażania ich w kompetencje społeczne, które umożliwią satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami a tym samym readaptację społeczną.
Paradygmatem resocjalizacji nieletnich powinna być pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, umożliwienie osiągania sukcesów, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, trwała relacja wspierająca.

Cele ośrodka wychowawczego:
– ochrona nieletnich przed wykluczeniem społecznym i marginalizacją w drodze do prawidłowej readaptacji społecznej, utożsamianej z samodzielnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniem po opuszczeniu placówki, w oparciu o nabyte kompetencje osobiste, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi;
– zapewnienie wychowankom równości szans, poprzez rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wszechstronne wspieranie ich potencjału rozwojowego;
– pomoc w powrocie do nauki szkolnej, pomimo opóźnienia edukacyjnego i umożliwienie zdobycia pożądanego wykształcenia;
– włączanie wychowanków do udziału w różnorodnych zajęciach dodatkowych w zakresie kształcenia umiejętności poznawczych, interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej oraz rozwijanie zainteresowań edukacyjnych i kulturowych, w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym;
– rozwijanie wśród wychowanków różnorodnych zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem sfery sportowej;
– podejmowanie działań, zmierzających do eliminowania przejawów zaburzeń zachowania nieletnich, zachowań destrukcyjnych oraz minimalizowania skutków i przyczyn, doświadczanych przez nich trudności i zaburzeń, skoncentrowanych na dostarczanie pozytywnych doświadczeń uczących i emocjonalnych oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb;
– wspieranie wychowanków we wszystkich wymiarach ich rozwoju, w drodze ku samodzielności i odpowiedzialności oraz dojrzałości;
– umożliwienie przebudowy własnego systemu wartości i kształtowanie u wychowanków poczucie tożsamości;
– wspieranie wychowanków w odpowiedzialnym kreowaniu takich dyspozycji osobowości, które pozwolą na osiąganie samodzielności, dojrzałości, świadomości swoich praw, ale i szeroko pojętych obowiązków;
– prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjnych i wychowawczych, terapii psychologicznej, pedagogicznej, działań profilaktycznych, pracy z rodziną dzięki którym wychowankowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, pozwalające sprostać wymogom samodzielnego, odpowiedzialnego życia i kompetencji, pozwalających na satysfakcjonujące funkcjonowanie w różnych rolach społecznych;
– pomoc w przygotowaniu do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego w warunkach szybko i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w zróżnicowanym świecie;
– dbałość o przyjazną atmosferę, w której rodzą się właściwe i trwałe relacje międzyludzkie będące źródłem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania odrębności i indywidualności, silnych, autentycznych więzi i pozytywnych związków emocjonalnych z innymi ludźmi;
– ochrona wychowanków przed zagrożeniami, poprzez prowadzenie działalności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zagrożeń oraz poszukiwania możliwości udzielania wychowankom wsparcia w zakresie profilaktyki (przy współudziale zewnętrznych instytucji specjalistycznych);
– poszukiwanie skutecznych metod i form pracy i wykorzystywanie ich podczas realizacji wytyczonych celów oraz dbanie o profesjonalizm kadry pedagogicznej;
– wspieranie rodziców i opiekunów w ich roli wychowawczej, służenie pomocą w podnoszeniu ich umiejętności wychowawczych, wyposażanie w wiedzę pedagogiczną, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.