SZKOŁA

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach bierze udział w projekcie:

 „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”.

     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r.

Beneficjent: Powiat Puławski.

Wartość Projektu:  1 565 961,18 zł.

Dofinansowanie UE: 1 331 067,00 zł.

Wkład własny Powiatu Puławskiego: 156 608,13 zł.

Budżet Państwa: 78 286,05 zł.

Celem projektu pn. „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija “ jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z Powiatu Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego do 30. IX. 2019 r.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do IX. 2019 r,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
 • poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.

     Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

 _____________________________________________________________________________________________

      Celem funkcjonowania szkół w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest wychowanie i kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Aleksandra Kamińskiego w Puławach funkcjonują:

 • Szkoła Podstawowa Nr 13 (klasy 7 i 8) przysposabiająca do pracy w zawodzie ślusarz.
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 o kierunku: kucharz, mechanik motocyklowy ( klasa 1), ślusarz (klasa 1 i 2), stolarz (klasa 2).

 

Zadania szkół w MOW im. Aleksandra Kamińskiego w Puławach:

 1. Stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności;
 2. Zapewnienie im pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego zgodnie
  z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej;
 3. Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 4. Realizacja założeń programu wychowawczo – profilaktycznego;
 5. Kształtowanie uniwersalnych wartości wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz samorządności uczniów;
 1. Wyposażenie uczniów w odpowiednie kompetencje w zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej;
 2. Przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy;
 3. Rozbudzenie w uczniach ambicji podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podwyższanie poziomu wykształcenia;
 4. Zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
 5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i szeroko pojętą profilaktyką;
 6. Tworzenie warunków do wyrównywania braków edukacyjnych;
 7. Umożliwianie dokonania właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 8. Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwa;
 9. Stwarzanie uczniom warunków do rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych;
 10. Kształtowanie umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

    Oferta edukacyjna szkól w MOW im. Aleksandra Kamińskiego w Puławach obejmuje naukę w szkole podstawowej przygotowującej do pracy zawodowej w kierunkach: ślusarz, stolarz. Po ukończeniu szkoły podstawowej  młodzież ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia o kierunku ślusarz z możliwością poszerzenia kwalifikacji zawodowych o uprawnienia w zawodzie spawacz. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mają opóźnienia edukacyjne, mogą skorzystać z procesu rekwalifikacji (w ciągu jednego roku szkolnego mogą zrealizować dwie klasy). Ośrodek dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki spawania, które pozostają pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pracownie te spełniają europejskie normy spawalnicze TUV.

   

  Szkoła ma uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ślusarz (kwalifikacja M 20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i narzędzi) .

  W procesie edukacji kładziemy szczególny nacisk na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i dostosowanie kierunków tego kształcenia do wymogów obecnego rynku pracy. W przygotowaniu naszej młodzieży do samodzielności zawodowej staramy się łączyć teorię z praktyką. Prace ślusarsko – spawalnicze wykonywane przez naszych wychowanków cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród zleceniodawców. Uczniowie naszych szkół biorą udział w konkursach metaloplastyki na terenie powiatu i poza nim, odnosząc liczne sukcesy. W roku szkolnym 2014/15 praca naszego wychowanka zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.

 

     W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do odnalezienia się na rynku pracy, szkoła na stałe współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach oraz lokalnymi zakładami pracy. Szczególnie ścisła jest współpraca z Zakładami Azotowymi „Puławy” oraz Mostostalem Puławy, który przejął patronat nad naszą szkołą.

     W ramach zajęć z przedmiotów Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o Społeczeństwie i Doradztwo Zawodowe uczniowie zdobywają podstawowe informacje o rynku pracy, uczą się  pisać dokumenty aplikacyjne oraz odbywają spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, banków. Młodzież uczestniczy także w corocznych Powiatowych Targach Pracy. Ponadto wychowankowie korzystają w szkole z poradnictwa zawodowego prowadzonego przez wykwalifikowanego doradcę.

     W szkole prowadzone jest poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, psychoedukacja i socjoterapia dla uczniów w formie zajęć indywidualnych i grupowych.


Na terenie szkoły odbywają się cykliczne imprezy:

 •   Rajdy górskie  organizowane przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji,
 • Imprezy integracyjno – rekreacyjne – wycieczki, rajdy, zawody wędkarskie, turnieje gier logicznych.
 • Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • Wycieczki zawodowe do okolicznych firm i zakładów pracy,
 • Akademie okolicznościowe,
 • Konkursy tematyczne z poszczególnych przedmiotów: metaloplastyki i umiejętności zawodowych
 • Imprezy sportowe.

 

Organizujemy:

 1. Półfinały Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym,
 2. Mistrzostwa Polski MOW w szóstkach piłkarskich na boiskach trawiastych,
 3. Eliminacje Halowych Mistrzostw Polski MOW w piłce nożnej,
 4. Wewnątrzszkolne turnieje sportowe.

Bierzemy udział w:

 1. Mistrzostwach Polski MOW w halowej piłce nożnej,
 2. Mistrzostwach Polski MOW w grach logicznych „Abalone”,
 3. Mistrzostwach MOW w wędkarstwie spławikowym,
 4. Biegach Ulicznych o  Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego,
 5. Powiatowych Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej i kulowej.

 

     Uczniowie mają  możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych – wyrównawczych pogłębiających umiejętności nabyte podczas procesu kształcenia  pozalekcyjnych. Należą do nich działające w szkole i cieszące się popularnością wśród uczniów koła zainteresowań:

 • Koło zajęć praktycznych (wykonywanie prac z metaloplastyki, pogłębianie zainteresowań zawodowych, rozwijanie umiejętności praktycznych, udział w konkursach),
 • Koło rekreacyjno-turystyczne (udział w imprezach turystycznych, wycieczkach, rajdach, rozbudzenie zainteresowania turystyką, kształtowanie zachowań proekologicznych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, nabywanie umiejętności pracy w zespole, budowanie więzi koleżeńskich,
 • Koło fotograficzne – dokumentowanie i archiwizacja fotograficzna ważnych wydarzeń z życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, rozbudzanie zainteresowań związanych z fotografią, aktywne uczestnictwo w imprezach okolicznościowych,
 • Koło sportowe – podnoszenie sprawność fizycznej, kształtowanie charakteru, relacji pełnych zaufania, poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności, w ramach koła odbywają się sportowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane są rozgrywki sportowe i imprezy okolicznościowe,
 • Dyskusyjny Klub Filmowy – rozwijanie zainteresowań filmowych uczniów, wychowanie poprzez zapoznanie z filmami o tematyce profilaktycznej, społecznej i terapeutycznej.

 

 

       „Kto czyta książki – żyje podwójnie”

                                                               Umberto Eco

 

Biblioteka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego składa się z: 

WYPOŻYCZALNI z księgozbiorem podręcznym i zbiorami czasopism:
CZYTELNI ze stanowiskami do pracy samodzielnej:
CENTRUM MULTIMEDIALNEGO  (SCI) z 5 stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym.

 

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz rozwija zamiłowania czytelnicze uczniów. Ma zadanie usprawnić procesy efektywnego uczenia się. Jest warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela. W bibliotece organizowane są konkursy wiedzy, czytelnicze, wystawy i gazetki tematyczne.

Cele biblioteki:

– biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego (krytycznego) i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,

– podejmowania działań z zakresu biblioterapii.

 ZBIORY BIBLIOTEKI
Księgozbiór główny – 6033 woluminów
Zbiory audiowizualne

W bibliotece:
• Informacja zawsze pod ręką
• Wypożyczysz książki
• Chętnie cię widzimy!

Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz Aneta Czerniak. 

                                                           

                                                         „Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron

                                                                                        przed większością przykrości życia codziennego.”                                                                                                                                 William Somerset Maugham